Bonex
 1. pl
 2. de
 3. en
 4. ru
 5. fr

Rok założenia 1957

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w 1993 roku przez Spółdzielnię BONEX
i od tego czasu funkcjonuje w jego strukturach.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez daną osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia - na miarę jego indywidualnych możliwości.

 

Zadania Warsztatu terapii Zajęciowej obejmują w szczególności:

 • stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego uczestnika
 • terapię psychologiczną i logopedyczną
 • rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy
 • tworzenie warunków rozbudzania oraz zdobywania w zakresie ekspresji twórczej
 • opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności
 • działania ułatwiające włączanie osób niepełnosprawnych, indywidualnie i grupowo,
  w życie środowiska lokalnego
 • określanie potrzeb życiowych uczestników WTZ i tworzenie dla nich odpowiednich ofert aktywności
 • popularyzowanie potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia osób niepełnosprawnych, miin. przez organizowanie wystaw, prezentacji, uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności, w imprezach zewnętrznych, delegowanie uczestników do kontaktów z władzami, itd.

 

Realizacja przez WTZ zadań odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnianie
 • rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
  o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu,  a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego

 

Kontakt do nas:

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy Spółdzielni BONEX

98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 5

tel. 43 823 23 58

stat4u

© Copyright Bonex